Orgány fakulty

 

Děkan

 

MUDr. Tomáš PARÁK, Ph.D.

E-mail: parakt(at)vfu.cz

 

Děkan FaF

 

 

Proděkani

 

PharmDr. Jan ŠALOUN, Ph.D.

proděkan pro pedagogickou činnost

 

Proděkan

 

Prof. RNDr. Jozef CSÖLLEI, CSc.

proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční styky.

 

Proděkan FaF

 

 

Tajemník

 

Mgr. Dalibor LEVÍČEK, MBA

Tel.: +420 602 117 094
E-mail: levicekd(at)vfu.cz

 

 

Akademický senát Farmaceutické fakulty

 

Mgr. Petr MOKRÝ, Ph.D. – předseda Akademického senátu FaF

 

Doc. PharmDr. Peter KOLLÁR, Ph.D. - místopředseda Akademického senátu FaF

Doc. PharmDr. Karel ŠMEJKAL, Ph.D.

PharmDr. Tomáš GONĚC, Ph.D.

Doc. PharmDr. Petr BABULA, Ph.D.

Doc. PharmDr. Kateřina KUBOVÁ, Ph.D.

Doc. PharmDr. David VETCHÝ, Ph.D.

MUDr. Marta CHALUPOVÁ, Ph.D.

Doc. MVDr. Pavel SUCHÝ, Ph.D.

PharmDr. Marie VALENTOVÁ, Ph.D.

Doc. PharmDr. Jan GAJDZIOK, Ph.D.

Doc. PharmDr. Oldřich FARSA, Ph.D.

Mgr. Marie BRÁZDOVÁ, Ph.D.

Ing. Pavel BOBÁĽ, CSc.

 

Tereza JELÍNKOVÁ, student

Eva HAMMEROVÁ, student

Jakub JEŘÁBEK, student

Marek JANALÍK, student

Vojtěch ONDRA, student

Mgr. Ivan STUPÁK, student DSP

Mgr. Jan ELBL, student DSP

 

 

Vědecká rada

 

Doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. – FaF VFU

Mgr. Václav Božek, CSc. – náměstek hejtmana JmK

PharmDr. Ivan Buzek – SÚKL

Prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. – proděkan FaF VFU

Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. – LF OU

Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA – FaF VFU

Ing. Karel Doležal – ředitel ÚN Brno

Mgr. Michal Hojný – člen představenstva ČLnK

ThDr. Jan Hradil, Th.D. – biskup CČSH

Doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D: - FaF VFU

Prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc. -  FaF VFU

Prof. MVDr. Jaroslav Legáth, PhD. – prorektor UVLF Košice

Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. – děkan FaF UK Bratislava

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA – děkan FVL VFU

Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA – FaF VFU, prorektorka VFU

MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. – děkan FaF VFU

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. – rektor VFU

Doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. – FaF VFU

Prof. RNDr. Dr.h.c. Václav Suchý, DrSc. – FaF VFU

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D., proděkan FaF VFU

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. – děkan FaF UK Hradec Králové

Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. – FaF VFU

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. – děkanka FVHE VFU

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA – prorektor VFU

Doc. PharmDr. et Mgr. David Vetchý, Ph.D. – FaF VFU

 

 

 

Disciplinární komise Farmaceutické fakulty

 

PharmDr. Jan ŠALOUN, Ph.D. – předseda

Doc. PharmDr. Peter KOLLÁR, Ph.D.

PharmDr. Marie VALENTOVÁ, Ph.D.

Mgr. Alice PAPRSKÁŘOVÁ (DSP)

Petra POTĚŠILOVÁ (MSP)

Radek JOKSCH (MSP)

 

 

Rada pro rigorózní řízení

 

PharmDr. Jan ŠALOUN, Ph.D. - předseda

PharmDr. Ivan BUZEK

Prof. RNDr. Jozef CSÖLLEI, CSc.

Doc. PharmDr. Kateřina KUBOVÁ, Ph.D.

Doc. PharmDr. Peter KOLLÁR, Ph.D.

PharmDr. Bc. Hana KOTOLOVÁ, Ph.D.

Doc. PharmDr. Ing. Radka OPATŘILOVÁ, Ph.D., MBA

Doc. PharmDr. Karel ŠMEJKAL, Ph.D.

 

 

Kolegium děkana Farmaceutické fakulty

 

Lucie BEDNAŘÍKOVÁ
Prof. RNDr. Jozef CSÖLLEI, CSc.

Prof. MVDr. Alfred HERA, CSc.

Prof. Ing. René KIZEK, DrSc.
Mgr. Dalibor LEVÍČEK, MBA

Mgr. Hana LINDTNEROVÁ

Mgr. Petr MOKRÝ, Ph.D.

Doc. PharmDr. Ing. Radka OPATŘILOVÁ, Ph.D., MBA

Dominika STUDENÁ
Doc. MVDr. Pavel SUCHÝ, Ph.D.

PharmDr. Jan ŠALOUN Ph.D.

Doc. PharmDr. Karel ŠMEJKAL, Ph.D.

PharmDr. Marie VALENTOVÁ, Ph.D.

Doc. PharmDr. Mgr. David VETCHÝ, Ph.D.