Doktorský studijní program

Vysokoškolské studium na Farmaceutické fakultě VFU Brno probíhá v rámci akreditovaných studijních programů podle studijního plánu stanovenou formou studia - § 44 zákona č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Pro absolventy vysokých škol ( podle § 47 zákona č. 111/1998 Sb.):
 

Doktorský studijní program: Farmacie (P5206)
Forma studia: prezenční / kombinovaná
Standardní doba studia: 4 roky
Ukončení studia: obhajoba disertační práce + státní doktorská zkouška
Udělení titulu absolventům: doktor - Ph.D.

 

 

Studijní obory

 

Bezpečnost a kvalita léčiv
předseda oborové rady:  Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA. e-mail: dohnalj(at)vfu.cz,  tel.: +420 541 262 816


Farmakognozie
předseda oborové rady: Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D..; tel.: +420 541 262 839; e-mail: smejkalk(at)vfu.cz

Farmaceutická technologie - galenická farmacie
předseda oborové rady: Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.; tel.: +420 541 262 860; e-mail: vetchyd(at)vfu.cz

 

Farmakologie – toxikologie

předseda oborové rady: Prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.; e-mail: kvetinaj(at)vfu.cz


Farmaceutická chemie
předseda oborové rady: Prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.; tel.: +420 541 262 920; e-mail: csolleij(at)vfu.cz

 

Paul Ehrlich Med-Chem EuroPhD Network

Pro studenty DSP oboru Farmacetická chemie je otevřena možnost v rámci studia rovněž absolvovat program Paul Ehrlich Med-Chem EuroPhD Network.

http://www.pehrlichmedchem.eu

Koordinator: doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

e-mail: jampilekj(at)vfu.cz
 

Vyhlášení přijímacího řízení v DSP Farmacie

 

Termíny přijímacích zkoušek:

obory: Farmakognozie

           Farmaceutická technologie - galenická farmacie  

           Farmakologie – toxikologie

           Farmaceutická chemie

           Bezpečnost a kvalita léčiv

 

Informace pro studenty

 

Metodický pokyn pro oborové rady DSP

  (obsahuje seznam předmětů, kreditní hodnoty a další informace)
Kreditní hodnocení aktivit studentů DSP
Individuální studijní plán studenta v DSP
Záznam o vykonané zkoušce


Plnění studijního plánu studenta DSP formulář, vzor k vyplnění

 

 

Informace pro uchazeče

 

Přihláška ke studiu
Seznam aktivních školitelů doktorského studijního programu Farmacie

Seznam členů oborových rad doktorského studijního programu Farmacie

 

Návrhy témat pro DSP obor Bezpečnost a kvalita léčiv ak rok 2018-2019 

Návrhy témat pro DSP obor Farmakognozie ak rok 2018-2019 

Návrhy témat pro DSP obor Farmaceutická technologie - galenická farmacie ak rok 2018-2019

Návrhy témat pro DSP obor Farmakologie - toxikologie ak rok 2018-2019

Návrhy témat pro DSP obor Farmaceutická chemie ak rok 2018-2019

 

Právní předpisy

 

Studijní a zkušební řád v doktorských studijních programech VFU Brno (platný od 1. 9. 2017)