Opatření rektora k zajištění realizace karanténních opatření k ochraně veřejného zdraví na Kaunicových studentských kolejích

 

V souvislosti s účinností Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. 7. 2020, č. j. MZDR 20599/2020-20/MIN/KAN, účinného od 3. 8. 2020 a povinnostmi z tohoto opatření vyplývajícími pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno (dále jen „VFU Brno“) vydávám opatření rektora k zajištění realizace karanténních opatření k ochraně veřejného zdraví na Kaunicových studentských kolejích (dále jen „KSK“) a ke splnění dalších povinností vyplývajících ze shora uvedeného opatření:

V prostorách KSK je pro účely realizace karanténních opatření (cizinců ubytovaných na  KSK) vyčleněno 6 pokojů v bloku B, 1. patro (pokoj č. 114, č. 115, č. 127, č. 128, č. 147 a č. 148).

Konkrétní podmínky karantény budou určeny příslušnou krajskou hygienickou stanicí individuálně vždy v závislosti na okolnostech jednotlivého případu.

Ředitel KSK je povinen zajistit v podmínkách KSK realizaci konkrétních karanténních opatření dle individuálního rozhodnutí příslušné krajské hygienické stanice.

Náklady KSK na realizaci karanténních opatření dle č. I. odst. 5. písm. a) shora uvedeného opatření, tedy vyčlenění pokojů na KSK jako míst, kde bude vykonáváno karanténní opatření, jsou součástí nákladů KSK v příslušném účetním období a budou hrazeny z výnosů KSK v příslušném účetním období.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. září 2020.

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.

rektor VFU Brno

Opatření rektora k zajištění realizace karanténních opatření k ochraně veřejného zdraví na Kaunicových studentských kolejích

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rector’s Measure to ensure the implementation of quarantine measures to protect public health at the Kaunic’s Student Dormitories

 

In conjunction with the Ministry of Health‘s Protective Measure dated 31st July 2020, ref. no.  MZDR 20599/2020-20/MIN/KAN, coming into effect on 3rd August 2020, and with the obligations laid down by this Measure for the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (hereinafter referred to as the “UVPS Brno“) I hereby issue the Rector’s Measure for the purpose of ensuring the implementation of quarantine measures to protect public health at the Kaunic’s Student Dormitories (hereinafter referred to as the “KSD“) and to comply with other obligations arising from the above mentioned Measure:

On the KSD premises, 6 rooms have been assigned to serve for the purposes of implementing the quarantine measures (intended for foreign national students staying at the KSD) in block B, floor 1 (rooms no. 114, no. 115, no. 127, no. 128, no. 147 and no. 148).

The specific quarantine conditions will be determined by the respective regional public health authority individually, based on the particular circumstances of each case.

The director of the KSD is obliged to ensure that, based on the decision made by the respective regional public health authority, the specific quarantine measures are implemented on the KSD premises.

The KSD costs of implementing the specific quarantine measures according to Article I (5) (a) of the above-mentioned Measure, that is, assignment of rooms at the KSD for the purpose of implementing the quarantine measures will be part of the KSD costs in the respective accounting period, and as such, will be covered by the KSD revenues in the respective accounting period.

This Measure comes into effect on 1st September 2020.

 

                                                                                          prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, m. p.

                                                                                                               Rector of UVPS Brno

Rector’s Measure to ensure the implementation of quarantine measures to protect public health at the Kaunic’s Student Dormitories

 

 

 

 

                                                                                        

 Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT