V souvislosti s rozvolňováním opatření spojených s nebezpečím šíření onemocnění COVID-19 vydávám opatření rektora týkající se výuky, zápočtů, zkoušek a státních zkoušek a obhajob závěrečných prací na VFU Brno účinné od 10. 7. 2020:

Opatření rektora v souvislosti s rozvolňováním opatření spojených s nebezpečím šíření onemocnění COVID-19 ze dne 10. 7. 2020


V souvislosti s rozvolňováním opatření spojených s nebezpečím šíření onemocnění COVID-19 vydávám opatření rektora týkající se výuky, zápočtů, zkoušek a státních zkoušek a obhajob závěrečných prací na VFU Brno účinné od 10. 7. 2020:

Studium v knihovně a studovně
Knihovna a studovna VFU Brno (v rámci SIC VFU Brno) je od 27. 4. 2020 otevřena za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury studenty VFU Brno, pro ostatní případy zůstává uzavřena.


Výuka a konzultace
Výuka a konzultace se uskuteční od účinnosti tohoto opatření za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe (podle bodu II. odst. 1. usnesení č. 220/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky č. 491 o přijetí krizového opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Usnesení Vlády ČR č. 491“), a dále za splnění zvláštních podmínek (viz níže).


Zkoušení a zápočet
Zkoušení nebo zápočet se uskuteční od účinnosti tohoto opatření za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině (podle bodu II. odst. 1. Usnesení Vlády ČR č. 491), a dále za splnění zvláštních podmínek (viz níže).


Závěrečné práce
Závěrečné práce (v rámci studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů) lze ve smyslu provádění laboratorních nebo experimentálních činností realizovat od účinnosti tohoto opatření za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině (podle bodu II. odst. 1. Usnesení Vlády ČR č. 491), a dále za splnění zvláštních podmínek (viz níže).


Státní zkoušky a obhajoby závěrečných prací
Státní zkoušky nebo obhajoby závěrečných prací lze uskutečňovat od účinnosti tohoto opatření za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině (podle bodu II. odst. 1. Usnesení Vlády ČR č. 491), a dále za splnění zvláštních podmínek (viz níže).


Promoce
S ohledem na aktuální situaci spojenou s riziky onemocnění COVID-19 se předpokládá posun termínu promocí na září 2020.


Zvláštní podmínky
Osobám ve vnitřních prostorách univerzity se nadále doporučuje nosit roušky nebo jiné ochranné pomůcky dýchacích cest, a dodržovat rozestupy mezi osobami alespoň dva metry.
O podmínkách nošení roušek nebo jiných ochranných pomůcek dýchacích cest, rozestupů mezi osobami, případně dalších zvláštních podmínkách, které nejsou výslovně uvedeny v tomto opatření, rozhodne vedoucí konkrétního pracoviště.

Pro realizaci výuky, konzultací, zkoušení a zápočtů, závěrečných prací, státních zkoušek a obhajob závěrečných prací jsou stanoveny následující podmínky:


• studenti a akademičtí pracovníci anebo jiné osoby poskytnou písemné čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů a o skutečnosti, že nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření, a o skutečnosti, že jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu nebo chuti),
• osoby při vstupu do místnosti provedou desinfekci rukou dezinfekčních prostředkem poskytnutým příslušnou fakultou; provedení tohoto opatření na pracovištích rektorátu VFU Brno a jiných součástech VFU Brno zajistí kvestor VFU Brno, na CEITEC VFU Brno ředitel CEITEC VFU Brno, na ŠZP ředitel ŠZP a na KSK ředitel KSK,
• budou vedeny záznamy o době přítomnosti zúčastněných osob (studentů, akademických pracovníků, jiných osob) v dané místnosti,
• osoby vykazující zdravotní potíže odpovídající virovému onemocnění budou z příslušné místnosti neprodleně vykázány (v případě studenta takto uskuteční akademický pracovník, v případě akademického pracovníka takto uskuteční jeho nadřízený pracovník nebo děkan, v případě jiné osoby takto uskuteční děkan).


Zvláštní právní předpisy a opatření orgánů veřejné správy
VFU se řídí právními předpisy a usneseními a opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, učiněnými v souvislosti s pandemií COVID-19, v jejich aktuálním znění.

Závěrečná ustanovení
Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. července 2020.
Předchozí opatření rektora ze dne 5. května 2020, č. j. 9110/20/195 a ze dne 10. března 2020, č. j. 9110/20/106 se ruší.


prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.
rektor VFU Brno

Opatření rektora v souvislosti s rozvolňováním opatření spojených s nebezpečím šíření onemocnění COVID-19 ze dne 10. 7. 2020

----------------------------------------------------------------------

Rector's Measures on Lifting the Restrictions Regarding the Risk of COVID-19 Spread from 10 July 2020


In connection with lifting the restrictions regarding the risk of COVID-19 spread, I issue a Rector's Measure concerning teaching, credits, exams, final state exams and defences od final theses at the UVPS Brno with the effect from 10 July 2020:


Study in the library and study room
The library and the study room of the UVPS Brno (in the SIC of the UVPS Brno) is open from 27 April 2020 for UVPS students to pick up or take back study literature only, for other cases it shall remain closed.


Teaching and consultancy
Teaching and consultancy shall be carried out with the effect of this measurement only under fulfilling the condition of the presence of maximally 15 students in the group, this restriction does not regard to the clinical and practical teaching (according to the point No II, Section 1., the Resolution No 220/2020 Coll., the Resolution of the Government of the CR No 491 on the acceptation of the crises measurements, accordingly to the later regulations, hereinafter only as „the resolution of the Government of the CR No 491“), and further only on the fulfilment of special conditions (see below).


Examining and crediting
Examining and crediting shall be carried out with the effect of this measurement in the presence of maximally 15 students in the group (according to the point II, Section 1, the Resolution of the Government of the CR No 491) and further only on the fulfilment of special conditions (see below).


Final theses
Final theses (within the study of Bachelor´s, Master´s or Doctoral Study Programmes) in regard to carry out the laboratory or experimental activities can be performed with the effect of this measurement only with the presence of maximally 15 students in the group (according to the point II Section 1., the Resolution of the Government of the CR No 491) and further only on the fulfilment of special conditions (see below).


Final state exams and final theses defences
Final state exams or defences of the final theses shall be performed only with the effect of this measurement and on the fulfilment of condition of the presence up to 15 students in the group ((according to the point No II, Section 1., the Resolution of the Government of the CR No 491), and further only on the fulfilment of special conditions (see below).


Graduation ceremony
Given to current situation associated with the risks of COVID-19, the graduation ceremony date is expected to be postponed to September 2020.


Special conditions
Persons in the interiors of the University are further recommended to wear the face mask or other protective aids of the airways and to keep the distance between two people minimally two meters.

Related to the conditions of wearing the face masks or other protective aids of airways, keeping the distance among people, eventually about any other special measurements which are not explicitly stated in this measurement then the Head of the concrete workplace shall decide.


For the implementation of teaching, consultancies, examinations and credits, final state examinations and defences of final state theses there are stated the following conditions:


• students and academic staff shall provide a solemn written declarations stating the absence of infectious disease within the previous two weeks and the fact that they do not have quarantine measures applied at that time and that they are free of acute health problems corresponding to the viral infectious disease (fever, cough, shortness of breath, sudden loss of smell or taste),
• when entering the room, persons shall disinfect their hands with hand sanitizer provided by the respective faculty, the responsibility for the implementations of this measure at the workplaces of the Rectorate and other parts of the UVPS Brno is assigned to the Bursar of the UVPS Brno, at CEITEC the UVPS Brno to the Director of the CEITEC of the UVPS Brno, at the University Farm to the Director of the University Farm and at the Kounic´s Dormitory to the Director of the Kounic´s Dormitory,
• records of the presence of participating persons (students, academic staff or other persons) in the room shall be kept,
• persons showing health problems corresponding to a viral disease shall be expelled from the relevant room without any delay (in case of a student this shall be done by an academic employee, in case of an academic employee this shall be done by his/her supervisor or dean, in case of another person, the dean shall do).


Special legal regulations and measures of the Public Administration Authorities
The UVPS is following the current legal regulations and resolutions of the Government of the Czech Republic and the Ministry of Health, or other public administration authorities, which were issued in connection with COVID-19 pandemic.


Final Resolutions
This measure becomes effective on 10 July 2020.
The previous Rector's Measures from 5 May 2020 ref.no. 9110/20/195 and 10 March 2020 ref. no. 9110/20/195 shall be no longer effective.

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, m.p.
Rector of UVPS Brno

Rector's Measures on Lifting the Restrictions Regarding the Risk of COVID-19 Spread from 10 July 2020Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT