Riziko onemocnění COVID-19, a s ním spojená mimořádná opatření, výrazně zasáhly do veškeré činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V souladu s rozhodnutím Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví byla vyhlášena celostátní mimořádná opatření a také opatření rektora VFU Brno směřující k zvládnutí koronavirové pandemie. V návaznosti na aktuální rozhodnutí Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví týkajících se mimořádných opatření souvisejících s riziky onemocnění COVID-19 vydávám opatření rektora týkající se výuky, zápočtů, zkoušek a státních zkoušek a obhajob závěrečných prací na VFU Brno účinné od 27. 4. 2020 s jeho změnami účinnými od 11. 5. 2020.

Opatření rektora ze dne 5. 5. 2020 v souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 455 a usnesením Vlády ČR č. 491

 

Riziko onemocnění COVID-19, a s ním spojená mimořádná opatření, výrazně zasáhly do veškeré činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V souladu s rozhodnutím Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví byla vyhlášena celostátní mimořádná opatření a také opatření rektora VFU Brno směřující k zvládnutí koronavirové pandemie. V návaznosti na aktuální rozhodnutí Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví týkajících se mimořádných opatření souvisejících s riziky onemocnění COVID-19 vydávám opatření rektora týkající se výuky, zápočtů, zkoušek a státních zkoušek a obhajob závěrečných prací na VFU Brno účinné od 27. 4. 2020 s jeho změnami účinnými od 11. 5. 2020.

 

 

Studium v knihovně a studovně

Knihovna a studovna VFU Brno (v rámci SIC VFU Brno) se s účinností od 27. 4. 2020 otevírá za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury studenty VFU Brno, pro ostatní případy zůstává uzavřena.

 

Výuka a konzultace

V případech, kdy je možné výuku a konzultace uskutečňovat distančním způsobem a je možné výuku v semestru dokončit distančním způsobem, bude tato výuka dokončena s využitím distančních forem výuky.

V případech, kdy výuku a konzultace není možné uskutečnit distančním způsobem a není je možné dokončit distančním způsobem (zejména neklinická výuka, případně další jiná než praktická výuka a nebo praxe podle rozhodnutí garanta předmětu nebo rozhodnutí děkana) se výuka a konzultace uskuteční od 27. 4. 2020 ve skupinách maximálně čtyři studenti plus jeden učitel a od 11. 5. 2020 ve skupinách za přítomnosti nejvýše 15 osob realizujících výuku v jedné místnosti, za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.

V případě klinické výuky, praktické výuky anebo praxe, které nelze uskutečnit distančním způsobem a není je možné dokončit distančním způsobem (podle rozhodnutí garanta předmětu nebo rozhodnutí děkana) lze výuku realizovat od 27. 4. 2020 ve skupinách maximálně čtyři studenti plus jeden učitel a od 11. 5. 2020 ve skupinách za přítomnosti nejvýše 15 osob realizujících výuku v jedné místnosti, za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.

 

Zkoušení a zápočet

V případech, kdy je možné zkoušení nebo zápočet uskutečnit distančním způsobem (podle rozhodnutí garanta předmětu nebo rozhodnutí děkana) uskuteční se zkoušení nebo zápočet s využitím distančních forem (zejména testování prostřednictvím počítače, zpracováním odborných prací nebo jiné formy ověřování znalostí prostřednictvím počítače).

V případech, kdy není možné zkoušení nebo zápočet uskutečnit distančním způsobem, lze zkoušení a zápočet uskutečnit od 18. 5. 2020, a to za přítomnosti nejvýše 15 osob v jedné místnosti realizujících zkoušení nebo zápočet v jedné místnosti, za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.

 

Závěrečné práce

Závěrečné práce (v rámci studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů) lze ve smyslu provádění laboratorních nebo experimentálních činností realizovat od 27. 4. 2020 za přítomnosti nejvýše 5 osob a od 11. 5. 2020 za přítomnosti nejvýše 15 osob v jedné místnosti za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.

 

Státní zkoušky a obhajoby závěrečných prací

Státní zkoušky nebo obhajoby závěrečných prací lze uskutečňovat od 27. 4. 2020, a to za přítomnosti komise pro státní zkoušky nebo komise pro obhajoby závěrečných prací v počtu tři zkoušející, jeden student vykonávající státní zkoušku nebo obhajobu závěrečné práce a maximálně jeden student připravující se ke státní zkoušce nebo obhajobě závěrečné práce (maximálně pět osob v jedné místnosti) a od 11. 5. 2020 za přítomnosti nejvýše 15 osob v jedné místnosti za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.

 

Promoce

S ohledem na aktuální situaci spojenou s riziky onemocnění COVID-19 se předpokládá posun termínu promocí na září 2020.

 

Zvláštní podmínky

Pro realizaci výuky, konzultací, zkoušení a zápočtů, závěrečných prací, státních zkoušek a obhajob závěrečných prací jsou stanoveny následující podmínky:

studenti a akademičtí pracovníci anebo jiné osoby poskytnou písemné čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů a o skutečnosti, že nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření, a o skutečnosti, že jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu nebo chuti),
osoby při vstupu do místnosti provedou desinfekci rukou dezinfekčních prostředkem poskytnutým příslušnou fakultou; provedení tohoto opatření na pracovištích rektorátu VFU Brno a jiných součástech VFU Brno zajistí kvestor VFU Brno, na CEITEC VFU Brno ředitel CEITEC VFU Brno, na ŠZP ředitel ŠZP a na KSK ředitel KSK,
budou vedeny záznamy o době přítomnosti zúčastněných osob (studentů, akademických pracovníků, jiných osob) v dané místnosti,
osoby vykazující zdravotní potíže odpovídající virovému onemocnění budou z příslušné místnosti neprodleně vykázány (v případě studenta takto uskuteční akademický pracovník, v případě akademického pracovníka takto uskuteční jeho nadřízený pracovník nebo děkan, v případě jiné osoby takto uskuteční děkan).
 

Předcházející Opatření rektora ze dne 27. 4. 2020 vydané v souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 455 se ruší.

 

                                                                                              prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.

                                                                                                                         rektor

Opatření rektora ze dne 5. 5. 2020 v souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 455 a usnesením Vlády ČR č. 491

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rector’s Measures of 5 May 2020 issued in relation to the Resolutions of the Government of the Czech Republic No 455 and No 491

 

The risk of COVID-19, and the associated emergency measures have significantly affected all activities of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno. In accordance with the decision of the Government of the Czech Republic and the Ministry of Health, national emergency measures as well as UVPS Brno Rector’s measures have been put in place to manage the coronavirus pandemic. Following the current decisions of the Government of the Czech Republic and the Ministry of Health concerning emergency measures related to the risks of COVID-19 disease, I hereby issue the Rector’s Measures regarding teaching, credits, exams and final state exams and theses defence at the UVPS Brno with effect from 27 April 2020 and amendments thereto effective from 11 May 2020.

 

Study in the library and study room

The library and study room of the UVPS Brno (in the SIC of the UVPS Brno) is open with effect from 27 April 2020 for UVPS students to pick up or take back study literature only, for other cases it shall remain closed.

Teaching and consultations

In cases where it is possible to carry out teaching and consultations in the distance mode and it is possible to complete this semester’s teaching in the distance mode, the teaching will be completed in the distance mode.

In cases where it is not possible to carry out teaching and consultations in the distance mode and it is not possible to complete them in the distance mode (namely non-clinical teaching or other than practical teaching or practices according to the decision of the course coordinator or the Dean), the teaching and consultations will be held from 27 April 2020 in groups of up to four students plus one teacher and from 11 May 2020 in groups of up to 15 persons in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.

Regarding clinical teaching, practical teaching (labs) or practices, where it is not possible to carry out distance teaching and it is not possible to complete them in the distance mode (according to the decision of the course coordinator or the Dean), the teaching may be held from 27 April 2020  in groups of up to four students plus one teacher and from 11 May 2020 in groups of up to 15 persons in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.

 

Examination and credit testing

In cases where it is possible to carry out the examination or credit testing in the distance mode (according the decision of the course coordinator or the Dean), the examination or credit testing will be carried out using distance forms (namely computer-aided testing, elaborating professional work or other forms of validation of knowledge using computer).

In the cases where it is not possible to carry out the examination or credit testing in the distance mode, the examination and credit testing may be carried out from 18 May 2020 in the presence of up to 15 persons in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.

 

Final theses

Final theses (within the study in Bachelor's, Master's or doctoral study programmes) may be carried out in the form of laboratory or experimental work from 27 April 2020 in groups of no more than 5 persons and from 11 May 2020 in the presence of up to 15 persons in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.

 

Final state exams and final theses defence

The final state exams or the defence of theses may be held from 27 April 2020 in the presence of the commission for state exams or commission for theses defence in the number of three examiners, one student sitting a state exam or defending the thesis and a maximum of one student preparing for the examination or defence (i.e. a maximum of five persons in one room) and from 11 May 2020 in the presence of up to 15 persons in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.

 

Graduation ceremony

Given the current situation associated with the risks of COVID-19, the graduation ceremony date is expected to be shifted to September 2020.

 

Special conditions

The following conditions shall be set for teaching, examination and credit testing and final state exams:

• students and academics or other persons shall provide a solemn written declaration stating the absence of infectious disease within the previous two weeks and the fact that they do not have quarantine measures applied at that time and that they are free of acute health problems corresponding to the viral infectious disease (fever, cough, shortness of breath, sudden loss of smell or taste),

• when entering the room, persons shall disinfect their hands with hand sanitizer provided by the respective Faculty (Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, and Faculty of Pharmacy); the responsibility for implementation of this measure at the workplaces of the Rectorate and other parts of the UVPS Brno is assigned to the Bursar of the UVPS Brno, at CEITEC of the UVPS Brno to the director of CEITEC of the UVPS Brno, at the University Farm to the director of the University Farm and at the Kounic’s Dormitory to the director of the Kounic’s Dormitory,

• records of the presence of participating persons (students, academics, other persons) in the room shall be kept,

• persons showing health problems corresponding to a viral disease shall be expelled from the relevant room without delay (in case of a student this shall be done by an academic employee, in case of an academic employee this shall be done by his / her supervisor or Dean, in the case of another person, the Dean shall do so).

 

The previous Rector's Measures of 27 April 2020 issued in relation to the Resolution of the Government of the Czech Republic No 455 shall be repealed.

 

 

                                                                                              prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, m. p.

                                                                                                                              Rector

 Rector’s Measures of 5 May 2020 issued in relation to the Resolutions of the Government of the Czech Republic No 455 and No 491

 

 Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT