Informace o fakultě

Historie

   Historie farmaceutického vzdělávání na našem území sahá až ke vzniku Univerzity Karlovy. Od roku 1348 skládali lékárníci pražských měst rektorovi a později děkanovi Lékařské fakulty po doložení svého vzdělání přísahu a byli zapsáni do univerzitní matriky. Od roku 1651 zkoušela Lékařská fakulta každého, kdo chtěl v Království Českém vést lékárnu a vydávala diplom magistra farmacie. Pozdější studium farmacie na UK procházelo vývojovými a organizačními změnami až do roku 1950, kdy bylo sloučeno se studiem farmacie na Masarykově univerzitě a přeneseno do Brna.

   Farmaceutické studium na Moravě bylo zahájeno 1.12.1945 na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Samostatná Farmaceutická fakulta byla založena v rámci téže univerzity v roce 1952 a úspěšně existovala až do roku 1960, kdy byla z moci politických orgánů sloučena s Farmaceutickou fakultou Komenského univerzity v Bratislavě. Ta se tím stala jedinou fakultou vychovávající farmaceuty pro celou tehdejší Československou republiku. V důsledku federativního uspořádání státu byla v roce 1969 otevřena pro české země Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy se sídlem v Hradci Králové.

 

Současnost

   V roce 1991 došlo v Brně k obnovení činnosti bývalé fakulty, čímž byl naplněn požadavek její rehabilitace a morální restituce. Znovuzřízená fakulta nalezla své místo v rámci Vysoké školy veterinární, jejíž název byl zákonem ČNR č. 375/1992 Sb. z 29.4.1992 upraven na Vysokou školu veterinární a farmaceutickou. Od 1.1.1995 se zákonem č. 192/1994 upravuje název školy na:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

 

 

Kontaktní adresa:
Farmaceutická fakulta
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno

telefon:    +420 541 562 801
mobil:       +420 601 594 820
email: bednarikoval@vfu.cz

Pro otázky k přijímacímu řízení:
telefon:   +420 541 562 802
email: brodskav@vfu.cz