Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je inovace magisterského studijního programu Farmacie na FaF VFU Brno s důrazem na zvýšení úrovně a kvality vzdělání v souladu s požadavky evropské evaluační komise a podle evropské direktivy 2005/36/EC, platné v celé EU. Na základě již provedené analýzy na úrovni absolventa Farmacie z roku 2002/2003, následně roku 2005/2006 a v neposlední řadě i absolventa v roce 2010 se partneři projektu shodli na společné strategii: zvýšení úrovně teoretické i praktické výuky v oblasti povinného kurzu Farmaceutické péče I a II, směrování kurzu Klinická farmakologie do oblasti Klinické farmacie, modularizaci kurzů Ekonomie zdravotní péče, směrování kurzů Ekonomika a management farmaceutické praxe do modulu Farmakoekonomika, zavedení nového povinného kurzu Toxikologie. Zavedení povinně - volitelných kurzů Konzultační činnost, Zdravotní výchova - Health Coaching a Zdravotnická psychologie.
Požadavky na roli farmaceuta se v posledním desetiletí dramaticky změnily. Zatímco v období do 80. let 20. století byl středem zájmu farmaceuta lék především z chemického hlediska, včetně jeho kvality, bezpečnosti a účinnosti, od 90. let jsou kladeny nároky nejen na konzultační činnost, ale i na hlubší znalosti klinické problematiky v souvislosti s vlastním procesem užívání léku u konkrétního pacienta. Partneři projektu usilují o významné zvýšení kvality vzdělávání farmaceutů tímto směrem na evropskou úroveň v horizontu tří let.
Výstupem bude zlepšení klinických znalostí absolventů již v procesu vzdělávání a podpora stáže studentů u budoucích zaměstnavatelů.V souvislosti s tímto dosažení tohoto cíle budou konány konference, workshopy a interaktivní semináře s cílem zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. V každé klíčové aktivitě bude realizována inovace, tvorba zcela nových dvoujazyčných výukových opor směrem k e-learningu s cílem urychlit aktualizaci poznatků v jednotlivých kurzech a tím zlepšit znalosti a kompetence studentů.

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou studenti magisterského studijního programu Farmacie. V současné době studuje na FaF VFU Brno cca 500 studentů z České republiky. Trendem je udržení počtu studentů z důvodu cca 99,9% až 100% zaměstnanosti našich absolventů. Na FaF se v r. 2011 přihlásilo 951 uchazečů. Z nich přijímáme pouze 144 a pro tyto vybrané chceme neustále zvyšovat kvalitu poskytovaného vzdělání.
Potřeby cílové skupiny jsou popsány v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké a další tvůrčí činnosti Farmaceutické fakulty VFU Brno na období 2011 až 2015, vycházejícího z Dlouhodobého záměru MŠMT. Důležitým faktorem pro další inovaci programu bylo vyhodnocení analýzy potřeb praxe našich absolventu 2005/2006 a srovnáním absolventů 2010. Velice důležitým faktorem je FaF studentské hodnocení e-monitoring, který probíhá každých 6 měsíců. Tato zpětná vazba motivuje studenty k zamyšlení nad svým vzděláváním. Potřeby studentů vyplývají ze studentského hodnocení výuky prováděného kontinuálně od roku 2006.