Hodnocení studenty

Dotazníkové šetření pro předmět O3 Aplikovaná klinická farmacie Jankovská

Zpracování dotazníků – Inovace předmětu Farmaceutické péče


Dotazník byl vytvořen pro současné studenty 4. ročníku. Studenti měli zhodnotit dosavadní zkušenosti s předmětem Farmaceutická péče a měli navrhnout možná zlepšení a doporučení pro zkvalitnění výuky. Několik otázek bylo rovněž zaměřeno na metodiku výuky a dostupnost a požadavky na studijní materiály a literaturu.

Celkem bylo vyhodnoceno 103 dotazníků.

Studenti by při inovaci výuky upřednostnili a zvýšili počet Interaktivních seminářů (61 % dotázaných) a preferovali by více řešených kazuistik (42% dotázaných). Výuka prostřednictvím seminářů a workshopů jim vyhovuje více než pouze přednášky. Dále by preferovali řešení modelových situací a vytvoření doporučených postupů.

64 % dotázaných hodnotilo současnou podobu předmětu jako velmi dobrou (udělili známku 2)
31 % hodnotilo současnou podobu předmětu jako výbornou (udělili známku 1)
5% hodnotilo současnou podobu předmětu jako dobrou (udělili známku 3)

Studenti by preferovali vyšší hodinovou dotaci předmětu, což však vzhledem ke stávajícím technickým a personálním možnostem nelze realizovat.

90 % respondentů považuje za důležité, aby se výuka Farmaceutické péče více věnovala psychologii pacienta a nácviku komunikace. Na základě této skutečnosti a v souladu s řešeným grantem bude této oblasti věnována větší pozornost.

Z nejčastěji navrhovaných změn studenti uváděli návaznost seminářů na přednášky, což bude v souvislosti s inovací předmětu zohledněno. Dále by upřednostňovali více praktických ukázek a nácviků s pomůckami. Tato skutečnost bude v rámci grantu podpořena nákupem pomůcek (glukometry, spirometry, tonometry…..) a vypracováním postupů pro práci v rámci farmaceutické péče.

Z dalších skutečností kontakt s odborníky z praxe, kteří by poskytli praktický pohled na léčbu jednotlivých onemocnění a rovněž by podali informace o postupech reálně prováděných v praxi. Opět bude v rámci grantu rozšířen počet externích přednášejících.

K zajímavým skutečnostem lze zařadit požadavek na přítomnost a možnost nácviku i z „laickými pacienty“ z důvodu rozdílné zdravotní gramotnosti a nutnosti přizpůsobit podávané informace těmto pacientům. V rámci řešení inovace výuky bude jeden až dva semináře upraveny dle požadavků psychologie a správné komunikace.

Ze studijních materiálů studenti nejvíce upřednostňují vytvoření pracovního sešitu s kazuistikami (72 %), skript a doporučených postupů. Je zarážející, že studenti upřednostňují tištěnou verzi skript před jejich elektronickou podobou, i přes nesporné výhody elektronické formy (možnost okamžité aktualizace, doplňování chybějících témat, nové kazuistiky….). V rámci grantu bude vytvořen pracovní sešit s kazuistikami a příprava skript, přičemž bude diskutována jejich podoba (tištěná versus elektronická).

Zarážející je zjištěná skutečnost, že 80% studentů odmítá studijní materiály v anglickém jazyce, přičemž zahraniční literatura věnující se farmaceutické péči je k dispozici převážně v tomto jazyce.

Na základě získaných údajů bude modifikována a rozšířena výuka Farmaceutické péče v následujícím školním roce v souladu s řešeným grantem.