Klíčové aktivity

01 Návrh a příprava inovace, zpracování podrobného postupu

Výstupem této klíčové aktivity je zavedení zcela nových postupů do vzdělávání s důrazem na interaktivní
semináře a komunikaci a podpora povinných kurzů Farmaceutická péče.Cílem je modularizace povinně
volitelných kurzů Ekonomie farmaceutické péče, Ekonomika a management farmaceutické praxe do kurzu Farmakoekonomika  a především zavedení nových volitelných kurzů Klinická farmacie, Toxikologie, Konzultační činnost, Zdravotnická psychologie a Health Coaching dle již známých a naléhavých požadavků praxe. V rámci této KA vznikne konkrétní popis inovačních činností pro zvýšení kvality výuky ve formě dílčích zpráv jednotlivých týmů podílejících se na KA 02 - KA 08. V návaznosti na popis inovačních činností budou připraveny návrhy úprav sylabů povinných kurzů a připraveny sylaby nových volitelných kurzů.   V rámci aktivity KA 01 bude na začátku a vždy po šesti měsících řešení projektu mezi členy cílové skupiny proveden monitoring (formou dotazníků) a zhodnocení dosavadních aktivit. Na základě těchto výstupů budou navrženy a organizovány další inovace, stáže a vytvoření výukových opor dle požadavků a evaluace cílové skupiny studentů FaF.Závěry pracovní skupiny budou zprostředkovány cílové skupině. Tato naše snaha umožní studentům FaF se aktivně podílet na tvorbě a přípravě svého vzdělávacího programu a tím i lepší uplatnění na trhu práce.
   

02 Kurz Farmaceutická péče

Hlavním výstupem z klíčové aktivity Farmaceutická péče bude intenzivnější mezioborová spolupráce a zapojení lékařů, lékárníků a případně i dalších odborníků (fyzioterapeuti, porodní asistentky) do výuky. Dalším výstupem bude připravení interaktivních seminářů, kde si studenti mohou sami vyzkoušet práci s pomůckami, aplikačními technikami a informačními materiály, se kterými se běžně v lékárně setkávají. Tyto semináře budou navazovat na workshopy zaměřené na řešení konkrétních problémů a kazuistik. Zde budou opět participovat kliničtí specialisté. Na základě takto získaných informací se budou lektoři společně podílet na vytvoření doporučených postupů pro práci lékárníka v praxi. Tento kurz bude nabízen v českém i anglickém jazyce.


03 Kurz Klinická farmacie

Studenti tohoto kurzu by měli být schopni poskytovat informační a konzultační služby v oblasti informací o léčivech pro pacienty i zdravotnická pracoviště, následně se začlenit do zdravotnického týmu na jednotlivých odděleních zdravotnických zařízení, pracovat na specializovaných úsecích klinicko biochemických pracovišť a na odděleních klinické farmakologie. Student profilující se tímto směrem bude vzdělaným odborníkem ve výše popsaných oblastech.

04 Kurz Konzultační činnost

- Vytvoření modelových situací pro nácvik správné formulace dispenzačních minim a vedení komunikace s pacientem
- Tvorba výukových opor = krátkých šotů a filmů s reálnými situacemi, se kterými se může student a absolvent setkat v rámci své praxe, finalizace didaktické pomůcky do formy využitelné pro realizaci kurzů. Získané výsledky budou použity k vytvoření výukových filmů zaměřených na aktivní přístup budoucího odborníka v oblasti farmacie (prozatím studenta, ale budoucího absolventa magisterského studijního programu Farmacie) na potenciálního pacienta v lékárně, ale i na potenciálního zákazníka ve farmaceutické distribuci a v průmyslu


05 Kurz Zdravotní výchova - Health Coaching

Konference v lékárnické komunikaci se soutěží
Workshop a interaktivní seminář  = praktický nácvik
Studenti si sami budou připravovat modelové situace v naší fakultní lékárně (výukový box) a sami sebe následně hodnotit z filmového záznamu. Studenti se naučí zacházet s lidmi okolo sebe - pacienty a kolegy (nadřízenými, podřízenými) způsobem, který je nejen pro obě strany příjemný, ale hlavně vede k větší samostatnosti, zodpovědnosti a kompetentnosti spolupracujících lidí. Studenti budou mít možnost sami navrhnout témata a budou tvořit své studentské prezentace na náměty vybraných kapitol týkajících se této aktuální problematiky. Soubor těchto prezentací, vlastní přednášky (které přednášející neustále inovují) budou vydány jako multimediální texty a výukové filmy budou přístupné všem zájemcům z řad studentů a akademických pracovníků, ale i odborné veřejnosti.
Získané výsledky budou použity k vytvoření výukových filmů zaměřených na aktivní přístup budoucího odborníka v oblasti farmacie (prozatím studenta, ale budoucího absolventa magisterského studijního programu Farmacie) na potenciálního pacienta v lékárně, ale i na potenciálního zákazníka v farmaceutické distribuci a v průmyslu.


06 Kurz Zdravotnická psychologie

Praktický nácvik a osvojování si zásad komunikace s různými osobnostními typy pacientů; Interaktivní seminář na téma Psychologie zdraví - proč vznikla a čím se zabývá; Interaktivní seminář na téma Salutogenetický přístup ke zdraví a nemoci; Interaktivní seminář na téma - nejčastější diagnózy a jejich vazba psychiku pacienta.

07 Kurz Farmakoekonomika

- Modularizace stávajících kurzů zaměřených na ekonomické aspekty do jednoho s názvem Farmakoekonomika.
- seminář = Lékárnická hra je týmový projekt na téma: Jak v ČR zakládat lékárnu a jaké jsou každodenní činnosti v lékárně s podtématy ekonomika - marketing - management - vedení lidí - řízení procesů - administrativní činnost
v lékárně - komunikace s pacientem - profesní činnost lékárny. Cílem je praktické vyzkoušení pracovních pozic v lékárně (vedoucí lékárník, lékárník asistent, farmaceutický laborant, sanitárka, distributor léčiv, obchodní zástupce), vyzkoušení procesu založení nové lékárny (výběr místa, potřebná povolení, právní a hygienické normy, komunikace se Státním ústavem pro kontrolu léčiv-SÚKL a Českou lékárnickou komorou). Důležitými prvky hry je podpora týmové spolupráce a rozhodovacích procesů v lékárně, naučení dosažení konsensu.


08 Kurz Toxikologie

ČINNOSTI REALIZOVANÉ V RÁMCI AKTIVITY- hodnocení klinických případů v souvislosti s intoxikacemi- stáže na odborných pracovištích- vytváření materiálů v digitalizované podobě pro možnost využití dalšími studenty - Vytváření podmínek pro inovaci studijního programu =  zavedení nových, pro studenty zajímavých metod výuky.

09 Evaluace inovované výuky

Závěrečná evaluace je samostatnou aktivitou, která proběhne na závěr projektu. Jako hodnotitelé budou vybráni zástupci partnerů projektu. Hodnotitelé budou celkem tři a vypracují svoje stanoviska na základě připraveného dotazníku a dodaných podkladů.
Podklady pro hodnocení připraví také jednotlivé dílčí odborné týmy a jejich součástí bude i hodnocení cílovou skupinou. Budou hodnoceny inovované kurzy a metody nových výukových postupů.