Rigorózní řízení

Vysokoškolské studium na Farmaceutické fakultě VFU Brno probíhá v rámci akreditovaných studijních programů podle studijního plánu stanovenou formou studia - § 44 zákona č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Pro absolventy magisterského studijního programu farmacie ( podle § 46 odst. 5  písm. d)  zákona č. 111/1998 Sb.):

Rigorózní řízení: Farmacie (M5206)
Forma studia: kombinovaná
Délka rigorózního řízení: 24 měsíců
Ukončení rigorózního řízení: obhajoba rigorózní práce + státní rigorózní zkouška ze zvolené oblasti
Udělení titulu absolventům: doktor farmacie - PharmDr.

 

Základní informace o rigorózním řízení

 

Rigorózní řízení je možné absolvovat v jedné z pěti oblastí:

 

Sociální farmacie - lékárenství
předseda komise: Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.; tel.: +420 541 562 810; e-mail: kolarj@vfu.cz

Farmakognozie
předseda komise: Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h. c.; tel.: +420 541 262 830; e-mail: suchyv@vfu.cz

Farmaceutická technologie - galenická farmacie
předseda komise: Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.; tel.: +420 541 262 860; e-mail: vetchyd@vfu.cz

Farmakologie a toxikologie
předseda komise: Doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.; tel.: +420 541 262 892; e-mail: kollarp@vfu.cz

Farmaceutická chemie
předseda komise: Prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.; tel.: +420 541 262 920; e-mail: csolleij@vfu.cz

 

 

Informace pro uchazeče

 

Přihláška k rigoróznímu řízení

Seznam konzultantů pro rigorózní řízení

 

K zařazení do evidence uchazečů o rigorózní řízení musí uchazeč dodat na studijní oddělení fakulty tyto podklady:

  1. - řádně vyplněnou přihlášku k rigoróznímu řízení
  2. - úředně ověřenou kopii diplomu
  3. - úředně ověřenou kopii vysvědčení (u absolventů do roku 2005 včetně)
  4. - úředně ověřenou kopii Diploma Supplement (u absolventů od roku 2006)
  5. - odborný životopis (se seznamem publikovaných prací)

Absolventi studia farmacie na Farmaceutické fakultě VFU Brno mohou přiložit k přihlášce kopii diplomu a dodatku k diplomu bez úředního ověření.

Zájemcům doporučujeme předem kontaktovat předsedu komise nebo některého konzultanta z oblasti, o který máte zájem a dohodnout si téma a datum zahájení rigorózní práce.
Na základě těchto údajů a Vaší žádosti je s každým uchazečem sepsána smlouva. Součástí smlouvy jsou i finanční podmínky rigorózního řízení.
Do dne zahájení rigorózního řízení uchazeč doloží doklad o zaplacení poplatku za rigorózní řízení.
Rigorózní řízení musí být ukončeno do 24 měsíců ode dne zahájení uvedeného ve smlouvě.

 

 

Informace k vypracování a odevzdávání rigorózní práce

 

Postup při odevzdávání rigorózní práce

Žádost o povolení RP ve slovenském jazyce

Žádost o povolení RP v anglickém jazyce

Žádost o povolení přerušení studia

 

 

Právní předpisy

 

Studijní a zkušební řád v bakalářských a magisterských studijních programech VFU Brno (platný od 1. 9. 2018) 

Rigorózní řád FaF VFU Brno

Směrnice děkana č. 1/2017 o poplatcích za rigorózní řízení