Publications in Scientific Journals with Impact Factor

Publikace ve vědeckých časopisech s impakt faktorem

Šupálková V., Stavělíková H., Křížková S., Adam V., Horna A., Havel L., Ryant P., Babula P., Kizek R.: Study of capsaicin content in various parts of pepper fruit by high performance liquid chromatography with electrochemical detection. Acta Chim. Sloven. 54, 55-59 (2007). IF 1,093.

Babula P., Adam V., Havel L., Kizek R.: Naftochinony a jejich farmakologické vlastnosti. Česk. Slov. Farm. 56, 114-120 (2007).

Dvorská M., Žemlička M., Muselík J., Karafiátová J., Suchý V.: Antioxidant activity of Catalpa bignonioides. Fitoterapia 78, 437-439 (2007). IF 1,106.

Laciková Ľ., Švajdlenka E., Mašterová I., Grančai D.: Isolation and Identification of flower oil components from four Staphylea L. species. Chem. Papers 61, 512-514 (2007). IF 0,367.

Petřek J., Baloun J., Vlašínová H., Havel L., Adam V., Víteček J., Babula P., Kizek R.: Analýza obrazu a aktivita intracelulárních esteras jako nový analytický nástroj pro sledování růstu a životnosti embryonálních kultur smrku (Picea sp.) ovlivněných kadmiem. Chem. listy 101, 569-577 (2007). IF 0,683.

Klusoňová H., Kučeravcová J., Švajdlenka E., Spáčilová L., Višňovský P.: Blood morphine quantity connected with natural opium and poppy heads products abuse. Chem. listy 101, s194–s196 (2007). IF 0,683.

Valentová J., Šolcová L., Sokolík J., Žemlička M.: Antihyperglycemic and antioxidant effect of complex [Cu2(H2O)(sal-β-ala)2]•H2O in alloxan-induced diabetes in mice. Chem. listy 101, s289–s291 (2007). IF 0,683.

Muselík J., García-Alonso M., Martín-López M. P., Žemlička M., Rivas-Gonzalo J. C.: Measurement of antioxidant activity of wine catechins, procyanidins, anthocyanins and pyranoanthocyanins. Int. J. Mol. Sci. 8, 797-809 (2007). IF 0,750.

Šmejkal K., Grycová L., Marek R., Lemiére F., Jankovská D., Forejtníková H., Vančo J., Suchý V.: C-Geranyl compounds from Paulownia tomentosa fruits. J. Nat. Prod. 70, 1244-1248 (2007). IF 2,551.

Alcaraz-Meléndez L., Real-Cosío S., Suchý V., Švajdlenka E.: Differences in essential oil production and leaf structure in phenotypes of Damiana (Turnera diffusa Willd.). J. Plant Biol. 50, 378-382 (2007). IF 0,752.

Stejskal K., Šupálková V., Baloun J., Diopan V., Babula P., Adam V., Zehnálek J., Trnková L., Havel L., Kizek R.: Vliv chelátu olova na růst a množství chlorofylu u cukrové řepy. Listy Cukrov. řepařské 123, 351-355 (2007).

Šmejkal K., Holubová P., Zima A., Muselík J., Dvorská M.: Antiradical activity of Paulownia tomentosa (Scrophulariaceae) extracts. Molecules 12, 1210-1219 (2007). IF 0,940.

Babula P., Šupálková V., Adam V., Havel L., Beklová M., Sladký Z., Kizek R.: An influence of cisplatin on the cell culture of Nicotina tabacum BY–2. Plant Soil Environ. 53, 350-354 (2007).

Petřek J., Havel L., Petrlová J., Adam V., Potěšil D., Babula P., Kizek R.: Analysis of salicylic acid in willow barks and branches by an electrochemical method. Russ. J.Plant Physiol. 54, 553-558 (2007). IF 0,439.

Víteček J., Petrlová J., Adam V., Havel L., Kramer K. J., Babula P., Kizek R.: A fluorimetric sensor for detection of one living cell. Sensors 7, 222-238 (2007). IF 1,573.

Morávková M., Bartoš M., Dvorská-Bartošová L., Beran V., Parmová I., Ocepek M., Pate M., Pavlík I.: Genetic variability of Mycobacterium avium subsp. avium of pig isolates. Vet. Med. 52, 430-436 (2007). IF 0,645.

 

Publications in Scientific Journals without Impact Factor

Publikace ve vědeckých časopisech bez impakt faktoru

 

1)      Babula, P., Adam V., Havel L., Kizek R. Naftochinony a jejich farmakologické vlastnosti (Naphtoquinones and their pharmacological properties). Česká a  Slovenská Farmacie, 2007, roč. 56, č. 3, s. 114-120.

2)      Babula, P., Šupálková, V., Adam, V., Havel, L., Beklová, M., Sladký, Z., Kizek, R. An influence of cisplatin on the cell culture of Nicotina tabacum BY – 2. Plant, Soil and Environment, 2007, vol. 53, no. 8, p. 350 – 354. (GAČR 525/04/P132, MSM 6215712402, 1M06030)

 

 

 

Publications at Conferences and Congresses in the Czech Republic (Full Text)

Příspěvky ve sbornících z konferencí v České republice (v plném znění)

 

1)      KLUSOŇOVÁ, H., KUČERAVCOVÁ, J., ŠVAJDLENKA, E., SPÁČILOVÁ, L., VIŠŇOVSKÝ, P. Blood morphine quantity connected with natural opium and poppy heads products abuse. In Chemické Listy, Praha: Toxikologická sekce České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii JEP, Slovenská toxikologická společnost SETOX, Odborná skupina analytické toxikologie České společnosti chemické, Česká společnost pracovního lékařství JEP, Katedra analytické chemie PřF UK v Praze, SZÚ Praha, 2007, vol. 101, no. 14, p. s194 – s196.

2)      Valentová, J., Šolcová, L., Sokolík, J., Žemlička, M. Antihyperglycemic and antioxidant effect of complex [Cu2(H2O)(sal-β-ala)2]•H2O in alloxan-induced diabetes in mice. In Chemické Listy, Praha: Toxikologická sekce České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii JEP, Slovenská toxikologická společnost SETOX, Odborná skupina analytické toxikologie České společnosti chemické, Česká společnost pracovního lékařství JEP, Katedra analytické chemie PřF UK v Praze, SZÚ Praha, 2007, vol. 101, no. 14, p. s289 – s291. (VEGA 1/4300/07, 1/3416/06, APVV 20-030804)

 

 

Publications at International Conferences Abroad (Full Text)

Příspěvky ve sbornících z mezinárodních konferencí v zahraničí (v plném znění)

 

1)      Kramářová, E., Šmejkal, K., Krmenčík, P., Slanina, J., Štěpánková, S. Synthetic abilities of Schisandra chinensis callus cultures in vitro. In Book of Scietific Papres and Abstracts. 1st International Scietific Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants. Nitra, Slovak Republic: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2007, p. 37. (GAČR 522/07/0995, IGA VFU 26/2006)

 

 

 

 

 

Publications at Conferences and Congresses in the Czech Republic (Abstrakts and Posters)

Příspěvky ve sbornících z konferencí v České republice (abstrakta a postery)

 

1)      Bartošová, L., Hošek, j., Kolorz, M., Strnadová, V., Bartoš, M. Genotypizace  pacientů s nespecifickými střevními záněty - možnosti včasné diagnostiky a  individualizace farmakoterapie. In Sborník abstrakt III. česko-slovenské konference Klinické farmakologie, Rožnov pod Radhoštěm: Sekce klinické farmakologie a Sekce terapeutického monitorování léčiv české společnosti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie ČLS JEP, Slovenská společnost klinické farmakologie, Komise DURG, sekce klinické farmakologie a Ústav klinické farmakologie FN a ZSF OU Ostrava, 2007,  s. 18-19.  (IGA VFU č. 28/2006 FaF; IGA MZ č. NR9342-3/2007)

2)      HOŠEK, J., BARTOŠOVÁ L., SVOBODOVÁ, J., VECHETOVÁ, E., KOLORZ, M., LOUČKA, P., BARTOŠ, M. Frekvence vybraných genových polymorfismů asociovaných se zánětlivým střevním onemocněním – studie pacientů z ČR a SR. (Frequency of selected gene polymorphisms associated to inflammatory bowel disease – study of patients from ČR and SR). In Chemické Listy, Devět skal: Sigma - Aldrich, 2007, roč. 101, č. 5, s. 438 – 439. (IGA VFU 28/2006/FaF, IGA MZ NR9342-3/2007)

3)      Húska, D., Křížková, S., šupálková, V., Babula, P., Adam, V., Havel, L., Horna, A., Beklová, M., Trnková, L., Kizek, R. Analysis of nucleic acids by using of carbon paste electrode and flow injection analysis with electrochemical detection. In VII. Pracovni setkani fyzikalnich chemiku a elektrochemiku. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 67-69. (1M06030, INCHEMBIOL MSMT 0021622412 a MSM 6215712402)

4)      šupálková, V., Stavělíková, V., Adam, V., Hlávka, F., Horna, A., Havel, L., Kizek, R. A determination of capsaicin at seventy cultivars of peppers. In Vitamins 2007 - Nutrition and Diagnostics. Praha: University of Pardubice, 2007, p. 249-250. (MSMT 6215712402 and 1M06030, project of Gene bank)

 

 

 

Publications at International Conferences Abroad (Abstrakts and Posters)

Příspěvky ve sbornících z mezinárodních konferencí v zahraničí (abstrakta a postery)

 

1)      Babula, P., Adam, V., Zehnálek, J., Havel, L., Kizek, R. In vitro cultivated Dionaea muscipula as a model for investigation of cadmium detoxification by means of phytochelatins. In 7th International Symposium in the Series: Recent Advances in Plant Biotechnology, Plant Biotechnology: Impact on High Quality Plant Production. Stará Lesná, Slovak Republic: Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Slovak Academy of Sciences, 2007, p. 170-170. (1M06030, IGA MZd 1A/8666, GAČR 522/07/0692)

2)      Babula, P., Adam, V., Zehnálek, J., Havel, L., Kizek, R. Tobacco BY-2 cell culture as model for testing of antioxidant properties of various compounds. In 7th International Symposium in the Series: Recent Advances in Plant Biotechnology, Plant Biotechnology: Impact on High Quality Plant Production. Stará Lesná, Slovak Republic: Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Slovak Academy of Sciences, 2007, p. 173-173. (1M06030, IGA MZd 1A/8666)

3)      Bartošová, L., Strnadová, V.,  Svobodová,  J., Vechetová,  E., Kolorz,  M., Loučka,  P., Hošek, J., Bartoš, M. Gene polymorphisms associated with inflammatory bowel disease – study of patients from Czech and Slovak Republics. In Basic Clinical  Pharmacol. and Toxicol., Evropská asociace pro klinickou farmakologii, Amsterdam: Netherland, 2007, vol. 101, Suppl.1,  p. 200. (IGA VFU č. 28/2006 FaF; IGA MZ č. NR9342-3/2007)

4)      DAŇKOVÁ, I., REHORTOVÁ, L., MUSELÍK, J. Stanovení antiradikálové aktivity extraktů z jednotlivých částí rostliny Lathraea squamaria L.(The assesment of antiradical activity from plant parts of Lathraea squamaria L.). In Sborník - 36. konference Syntéza a analýza léčiv, Bratislava, Slovenská Republika: FaF UK Bratislava, SFS Slovenskej lekárskej spoločnosti, ČFS České lékařské společnosti J.E.Purkyně, 2007, s. 50.

5)      Dvorská, M., Muselík, J., Žemlička, M., Šmejkal, K., Eliášová, L. Antioxidant activity of Maclura pomifera extracts. In Book of Scietific Papres and Abstracts. 1st International Scietific Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants, Nitra, Slovak Republic: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2007, p. 199. (IGA MZd 1A/8666)

6)      DVORSKÁ, M., ŽEMLIČKA, M., ŠVAJDLENKA, E., MUSELÍK, J., POPA, I., VĚNTUSOVÁ, J., HOLUBCOVÁ, Z., ŠMEJKAL, K., VALENTOVÁ, M. Antioxidační aktivita fenylpropanoidních glykosidů z Orobanche flava (Antioxidant activity of phenylpropanoid glycosides from Orobanche flava). In Sborník - 36. konference Syntéza a analýza léčiv, Bratislava, Slovenská Republika: FaF UK Bratislava, SFS Slovenskej lekárskej spoločnosti, ČFS České lékařské společnosti J.E.Purkyně, 2007, s. 54. (IGA MZd 1A/8666)

7)      Hřibová, P., Žemlička, M. Cuscuta campestris – fenolické látky (Cuscuta campestris – phenolic compounds). In Sborník - 36. konference Syntéza a analýza léčiv, Bratislava, Slovenská Republika: FaF UK Bratislava, SFS Slovenskej lekárskej spoločnosti, ČFS České lékařské společnosti J.E.Purkyně, 2007, s. 72.

8)      CHUDÍK, S., ŠMEJKAL, K., MAREK, R., DVORSKÁ, M. Flavonoidy z Paulownia tomentosa II. (Flavonoids from Paulownia tomentosa II.). In Sborník - 36. konference Syntéza a analýza léčiv, Bratislava, Slovenská Republika: FaF UK Bratislava, SFS Slovenskej lekárskej spoločnosti, ČFS České lékařské společnosti J.E.Purkyně, 2007, s. 74. (IGA MZd 1A/8666, IGA VFU VV/35/2004/FaF, IGA VFU 22/2006/FaF)

9)      Javorková, V., Muselík, J. Nigella sativa, damascena and orientalis – Assessment of total polyphenols and flavonoids and antioxidant activity. In Book of Scietific Papres and Abstracts. 1st International Scietific Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants. Nitra, Slovak Republic: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2007, p. 202.

10)  JAVORKOVÁ, V., PAVELČÍK, F., ŽEMLIČKA, M. Study of natural compounds by fragment-based drug design method. In Sborník - 36. konference Syntéza a analýza léčiv, Bratislava, Slovenská Republika: FaF UK Bratislava, SFS Slovenskej lekárskej spoločnosti, ČFS České lékařské společnosti J.E.Purkyně, p. 77. (VEGA 1/2333/05, GAČR 204/06/1007)

11)  JAVORKOVÁ, V., ZÁVODNÍKOVÁ, V. Nigella sativa, damascena a orientalis – rozdíly ve složení mezi druhy a rostlinnými částmi a antioxidační aktivita extraktů. (Nigella sativa, damascena and orientalis – differences in compounds composition between species and plant parts and antioxidant activity of extracts). In Sborník - 36. konference Syntéza a analýza léčiv, Bratislava, Slovenská Republika: FaF UK Bratislava, SFS Slovenskej lekárskej spoločnosti, ČFS České lékařské společnosti J.E.Purkyně, 2007, s. 78.

12)  Klouček, P., Šmejkal, K., Chudík, S., Marek, R., Kokoška, L., Urbanová, M., Julinek, O., Šlapetová, T., Holubová, P., Zima, A., Dvorská, M. Antibacterial geranylflavonoids from Paulownia tomentosa (Scrophulariaceae) fruits. In Planta Medica, Graz, Austria: Society for Medicinal Plant Research, 2007, vol. 73, no. 9., p. 861. (IGA VFU 23/2004, MSM0021622413, MSM 6046137305, LC06030, IGA MZd 1A/8666)

13)  KRMENČÍK, P., ŠMEJKAL, K., DVORSKÁ, M. Izolace lignanů Schizandra chinensis. (Isolation of lignans of Schizandra chinensis). In Sborník - 36. konference Syntéza a analýza léčiv, Bratislava, Slovenská Republika: FaF UK Bratislava, SFS Slovenskej lekárskej spoločnosti, ČFS České lékařské společnosti J.E.Purkyně, 2007, s. 127. (IGA VFU 23/2006/FaF, IGA MZd 1A/8666)

14)  KUBÍNOVÁ, R., JUNGOVÁ, V. Antioxidační potenciál vybraných rostlinných antidiabetik (Antioxidant potential of chosen plant antidiabetics). In Sborník - 36. konference Syntéza a analýza léčiv, Bratislava, Slovenská Republika: FaF UK Bratislava, SFS Slovenskej lekárskej spoločnosti, ČFS České lékařské společnosti J.E.Purkyně, 2007, s. 85.

15)  Laciková, Ľ., Švajdlenka, E., Mažterová, I., D Grančai, D. Flower oil components from four Staphylea L. species. In Planta Medica, Graz, Austria: Society for Medicinal Plant Research, 2007; vol. 73, no. 9, p. 833. (VEGA SR 1/4289/07)

16)  MUČAJI, P., NAGY, M., LIPTAJ, T., PRÓNAYOVÁ, N., KARLOVSKÁ, J., ŠVAJDLENKA, E. Fenolové látky Ligustrum vulgare L.(Phenolic compounds of Ligustrum vulgare L.). In Sborník - 36. konference Syntéza a analýza léčiv, Bratislava, Slovenská Republika: FaF UK Bratislava, SFS Slovenskej lekárskej spoločnosti, ČFS České lékařské společnosti J.E.Purkyně, 2007, s. 101. (MŠSR VEGA 1/4289/07, 2/5052/25, 1/3411/06, VaV 2003SP200280203)

17)  ŠERŠEŇ, F., LOOS, D., DVORSKÁ, M., VANČO, J. Antioxidačná účinnosť osajínu, pomiferínu a ich synteticky pripravených izoforiem. (Antioxidant activity of osajin, pomiferin and their synthetic isoforms). In ChemZi, Bratislava, Slovenská Republika: Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences; Slovak Chemical Society, 2007, roč. 61, č. 1, s. 207. (MŠSR VEGA 1/3411/06)

18)  Šmejkal, K., Krmenčík, P., Kubínová, R., kalvarová, K., Dvorská, M. Biological Activity of Schisandra chinensis Lignans. In Book of Scietific Papres and Abstracts. 1st International Scietific Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants. Nitra, Slovak Republic: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2007, p. 201. (IGA VFU 23/2006/FaF, IGA MZd 1A/8666)

19)  ŠMEJKAL, K., SCHNEIDEROVÁ, K., ŠLAPETOVÁ, T., DALL´ACQUA, S., DVORSKÁ, M., ZIMA, A., HOLUBOVÁ, P. Semipreparativní HPLC fenylpropanoidů Paulownia tomentosa. (Semipreparative HPLC of Paulownia tomentosa phenylpropanoids). In Sborník - 36. konference Syntéza a analýza léčiv, Bratislava, Slovenská Republika: FaF UK Bratislava, SFS Slovenskej lekárskej spoločnosti, ČFS České lékařské společnosti J.E.Purkyně, 2007, s. 126. (IGA VFU 23/2006/FaF, IGA MZd 1A/8666)

20)  Zima, A., Suchý, P., Šmejkal, K., Dvorská, M. Antioxidant and Antidiabetic Activity of Flavonoid Compounds from Paulownia tomentosa (Scrophulariaceae). In Book of Scietific Papres and Abstracts. 1st International Scietific Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants. Nitra, Slovak Republic: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2007, p. 200. (IGA VFU 71/2007/FaF, IGA MZd 1A/8666)

21)  ZIMA, A., ŠMEJKAL, K., DVORSKÁ, M. Stanovení naftochinonů v trávící tekutině láček rodu Nepenthes. (Determination of naphtoquinones in digestive fluid of genus Nepenthes tubes). In Sborník - 36. konference Syntéza a analýza léčiv, Bratislava, Slovenská Republika: FaF UK Bratislava, SFS Slovenskej lekárskej spoločnosti, ČFS České lékařské společnosti J.E.Purkyně, 2007, s. 144. (IGA VFU 71/2007/FaF, IGA MZd 1A/8666)

 

 

Textbooks and Chapters in Textbooks

Učebnice a kapitoly v učebnicích, skripta

 

 

1)      BARTOŠ, M., BARTOŠOVÁ, L. Základy molekulární biologie pro farmaceuty (Učební text k přednášce). (Basics of molecular biology for pharmacists) 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2007, 148 s.

 

 

 


Chapters in Monographs

kapitoly v monografiích

 1)      Suchý V. kapitola „Fytofarmaka“ (Phytopharmacs) v monografii Klinická a veterinárna farmakológia, 1. vyd., Martin, Slovenská Republika: Neografie, 2007, s. 450-479.

2)      Babula, P. kapitola „Naphtoquinones, their properties and analysis“ v monografii Utilizing of Bio-Electrochemical and Mathematical Methods in Biological Research, 1. vyd., Kerala, India: Research Signpost, 2007, p. 87 – 126.

 

 

PhD Theses

Doktorské disertační práce

 

1)      Babula, P. Detection of naphthoquinones and their biological activities (Studium naftochinonů a jejich biologická aktivita). Brno: VFU Brno, 2007, 33 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. RNDr. Zdeněk Sladký, Dr.Sc.