Farmakognosie I.

povinný předmět
Semestr 5.(zimní semestr), ročník 3.
Rozsah: 5 hodin týdně

Forma výuky: přednášky 2 h
laboratorní cvičení 3 h


SYLABUS PŘEDNÁŠEK
1. Úvod, postavení farmakognosie v systému věd, vývoj, současné úlohy.
2. Přírodní léčiva a suroviny pro jejich přípravu. Fytofarmaka, fytoterapie. Od rostlin k fytofarmakům. Požadavky na registraci.
3. Typy přírodních léčiv, požadavky na jejich kvalitu. Systémy pro dělení léčiv biogenního původu.
4. Metodologie farmakognosie.
5. Přírodní léčiva ve vztahu k ČL a hromadně vyráběným léčivým přípravkům. Lékopisné metody hodnocení drog. Český farmaceutický kodex. Normy.
6. Biosynthesa přírodních látek, primární a sekundární metabolity, prekursory, vzájemné vztahy.
7. Cukry a jejich deriváty. Mono-, oligo- a polysacharidy (škroby, slizy, gumy), specifické cukry.
8. Glykosidy.
9. Přírodní látky odvozené od kyseliny šikimové.
10. Přírodní látky odvozené od kyseliny octové.
11. Přírodní látky odvozené od kyseliny mevalonové.
12. Přírodní látky odvozené od aminokyselin.


 

Farmakognosie II.


povinný předmět
Semestr 6. (letní semestr), ročník 3.
Rozsah: 6 hodin týdně
Forma výuky: přednášky 1 h
laboratorní cvičení 5 h

SYLABUS PŘEDNÁŠEK
1.   Léčiva ovlivňující centrální a periferní nervový systém
2.   Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém
3.   Léčiva kardiovaskulárního systému.
4.   Látky ovlivňující hemokoagulaci, fibrinolýzu a používané jako náhrada plazmy.
5.   Látky ovlivňující vodní bilanci organismu.
6.   Léčiva respiračního systému.
7.   Léčiva trávicího traktu.
8.   Léčiva trávicího traktu.
9.   Uterotonika, antiuratika, antiflogistika.
10. Dietetika, roborancia, geriatrika, zdroje vitaminů. Pomocná léčba diabetes mellitus.
11. Hormony, enzymy.
12. Protiinfekční a protiinvazivní léčiva.
13. Léčiva používaná pro lokální účinky.
14. Pomocné farmaceutické látky biogenního původu.
15. Nové poznatky z oblasti přírodních léčiv.

Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.