Fytochemie

povinný předmět

Semestr 4., ročník 2.

Rozsah: 2 hodiny týdně

Forma výuky: přednášky               1 h  

                      laboratorní cvičení   1 h


S Y L A B U S    P Ř E D N Á Š E K

1. Postavení fytochemie v systému věd, primární a sekundární metabolismus.
2. Základy separace a izolace přírodních látek.
3. Systémy pro klasifikaci přírodních látek, sekundární metabolity.
4. Chromatografie I.
5. Chromatografie II.
6. Identifikace přírodních látek
7. Vysoce účinná kapalinová chromatografie, plynová chromatografie
8. Spektrální metody pro identifikaci přírodních látek (UV, IČ).
9. Spektrální metody pro identifikaci přírodních látek (NMR)
10. Spektrální metody pro identifikaci přírodních látek (MS).

       PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

Sylabus laboratorních cvičení z fytochémie

1. Úvod, bezpečnost práce, teoretické základy metod získávání obsahových látek z rostlin
2. Izolace přírodních látek
Extrakce rostlinných barviv z Urticae herba, mikrosublimace kofeinu, izolace obsahových látek ze Species urologicae, destilace silic
3. Separace přírodních látek I
Tenkovrstvá chromatografie rostlinných barviv extraktu z Urticae herba a fenolových glykosidů v extraktu ze Species urologicae
4. Separace přírodních látek II
Sloupcová chromatografie rostlinných barviv
5. Separace a identifikace přírodních látek
Stanovení obsahu karotenoidních barviv spektrofotometricky, měření teploty tání krystalických přírodních látek.
6. Identifikace přírodních látek
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC), plynová chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS), HPLC/MS, superkritická fluidní extrakce SFE
Spektrometrie v infračervené, ultrafialové a viditelné oblasti, měření spekter.
7. Závěrečný test

Podmínky udělení zápočtu:

                  100% účast na praktických cvičeních

                  min. 60% úspěšnost zápočtového testu

                  předložení protokolů absolvovaných úloh

       PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.