Pěstování a zpracování léčivých rostlin

Předmět výběrově povinný

Semestr 6., 3. ročník

Forma výuky:     přednášky:                                2 h / týden

                         laboratorní cvičení                     4 h / 2 týdny  


SYLABUS PŘEDNÁŠEK 

1. Úvod

    Sběr léčivých rostlin ve volné přírodě. Zásady a nařízení.

2. Faktory ovlivňující kvalitu a výnosy pěstovaných léčivých rostlin.

3. Vliv vnitřních faktorů na vývoj rostlin a tvorbu obsahových látek.

    Ovlivnění kvality léčivých rostlin. Chemické a geografické rasy.

4. Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.

5. Vliv světla a teploty na růst, vývoj a tvorbu obsahových látek léčivých rostlin.

6. Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst a vývoj léčivých rostlin. Výnosy a kvalitativní parametry léčivých rostlin se specifickými nároky na zásobování vodou.

7. Půda, její vlastnosti, význam org. složky půdní. Typy půd.

8. Obecné zásady min. výživy. Význam některých min. prvků v produkci obsahových látek.

9. Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.

10. Boj proti plevelům. Choroby léčivých rostlin – obecně.

11. Sklizeň léčivých rostlin.

12. Sušení, uchovávání drog.

13. Šlechtění léčivých rostlin.

14. Kultura hlavních léčivých rostlin.

15. Exkurze. 

               Doc. RNDr. PhMr. Melanie Felklová, Csc.     

 

Sylabus laboratorních cvičení

1.         Orientační chemická analýza buněčné šťávy z rostlin

            Stanovení titrační acidity buněčné šťávy

            Stanovení regulační schopnosti rostlinného pletiva

2.         Stanovení specifické hmotnosti zeminy

            Stanovení objemové hmotnosti, výpočet pórovitosti

            Stanovení chloridů

3.         Důkaz amylasy v klíčících rostlinách

            Porovnávání účinku různých úprav semen před vysetím

            Testa, perikarp, zásobní látky semen a jejich vliv na klíčení

Vliv kyslíku a silic na klíčení

4.         Stanovení absolutní hmotnosti semen

            Příjem vody při bobtnání semen

            Stanovení obsahu vody a sušiny

            Stanovení stomatární a kutikulární tranpirace podle Slavíka

5.         Barevné reakce antokyanů

            Kvantitativní stanovení obsahu chlorofylu absorpční spektroskopií

            Stanovení volného a celkového CaO v hnojivém vápně 

Podmínky pro udělení zápočtu: 100% účast na cvičeních a předložení protokolů

      Doc. RNDr. PhMr. Melanie Felklová, CSc.